UCZESTNICY

Grupa docelowa - 90 osób (54K,36M) z woj wielkopolskiego w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

W tym:
- 80% (72UP) osoby BIERNE ZAWODOWO
- 20% (18UP) osoby BEZROBOTNE, w tym długotrwale bezrobotne - min. 40%
- 15% (14UP) będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami
- 30% (27UP) osoby w wieku 15-24 lat
- 40% (36UP) osoby o niskich kwalifikacjach*


*osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

Script logo