REKRUTACJA

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie XI 2016 - V 2017r. w biurze projektu w Chodzieży

2. Formą zgłoszenia będą:

Dokumenty potwierdzające status Kandydata na rynku pracy

Dokumenty aplikacyjne tj.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Raczkowskiego 1, 64-800 Chodzież przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

I etap rekrutacji :
W pierwszej kolej do projektu  będą kierowane osoby spełniające kryteria : os. mieszkające w powiatach :kolski, słupecki, kaliski p. Ziemski, koniński p. ziemski ,koniński grodzki, wągrowiecki - 20pkt, Osoby z niepełnosprawnościami - 20pkt, Kobiety - 20 pkt, osoby bierne zawodowo - 15pkt ,osoby  w wieku 15-24 - 10pkt, osoby o niskich kwalifikacjach - 5pkt
Zostanie utworzona lista rezerwowa.

II etap rekrutacji:
Specjalista ds. rekrutacji i staży zbada motywację 102 Uczestników do podjęcia udziału w projekcie (0-10pkt) oraz predyspozycje zawodowe(1h)- krótki test pozwala stwierdzić pozycję wiedzy Uczestników  w ramach szkolenia na podstawie sumy pkt. zostanie stworzona ostateczna lista Uczestników  projektu -90os.uwzględnia podział na płeć.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:

  • miejsce zamieszkania woj. wielkopolskie
  • osoby młode w wieku 15-29,tzw. młodzieży NEET.Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
  • osoba z niskimi kwalifikacjami
  • osoba bez pracy (bierna zawodowo lub bezrobotna/ długotrwale bezrobotna)
Script logo